Alexander Graham Bell, inventatorul telefonului

Posted in cultura, tehnologie, zile / oameni deosebiti | No Comments »

Articol publicat in: Cultura, Mass-media, Tehnologie


Alexander Graham Bell, inventatorul telefonului

CulturaGheorghe MANOLEA

S?pt?mâna trecut? am fost plecat din ?ar?. Aceast? deplasare era programat? de aproape o jum?tate de an. De?i s-au adunat o mul?ime de activit??i cu termene scadente în s?pt?mâna trecut? sau în aceast? s?pt?mân?, nu era posibil? anularea deplas?rii, a?a c? am plecat cu teama c? nu voi putea s? m?  achit la termen de sarcinile asumate. Uitasem c? am la dispozi?ie un telefon mobil ?i c?, în zilele noastre, pot s? comunic cu cei de acas? oriunde m-a? afla. A?a se face c? mi-am amintit c?, în urm? cu 134  de ani, în primele zile ale lunii martie 1876, s-a inventat un aparat care putea transmite la distan??, dar prin fir electric, vocea uman?. Fraza „Domnule Watson, vino pân? aici, am nevoie de dumneata!“ a f?cut prima c?l?torie pe sârm? ?i a fost rostit? de inventatorul telefonului, Graham Bell.

Pe drumul cunoa?terii

Alexander Graham Bell s-a n?scut pe 3 martie 1847 în ora?ul Edinburgh din Sco?ia. Începe ?coala în ora?ul natal, unde r?mâne pân? la 14 ani, dup? care se mut? cu familia la Londra. La 16 ani a abandonat studiile muzicale, pentru care era foarte dotat, ?i s-a consacrat foneticii. În felul acesta a continuat preocup?rile bunicului s?u, pasionat de tehnica vorbirii ?i de g?sirea unui alfabet fonetic, ?i pe ale tat?lui s?u, profesor de dic?ie. Pân? în 1870, Graham studiaz? anatomia ?i fiziologia glasului uman. În aceast? perioad?, Bell î?i începe, ca medic, cercet?rile privind realizarea unui mijloc de corectare a vorbirii bolnavilor pe care îi îngrijea. Câ?iva ani chiar a predat tehnica vorbirii la University College din Londra. Deoarece doi dintre fra?ii s?i au murit de tuberculoz?, tat?l s?u hot?r??te s? emigreze în Canada. Aici a început prin a preda limbajul semnelor într-o ?coal? de surzi. În 1873 a fost numit profesor de fiziologie vocal? la Universitatea din Boston, iar în 1874 a construit o ureche artificial?. În încercarea de oferi persoanelor cu dificult??i auditive un aparat care s? le permit? comunicarea cu cei din jur, a inventat telefonul. În anul 1876 se c?s?tore?te cu fiica surd? a unui partener de afaceri, Hubbard, c?s?torie în urma c?reia va avea dou? fiice ?i doi fii, dar care, din nefericire, mor înc? din copil?rie. În anul 1882 a primit cet??enia american?.

Primul aparat care transmite la distan?? vocea uman?

În anul 1873, Bell încearc? s? perfec?ioneze „telegraful harmonic“ ?i  construie?te „phonoautograful“, cu care înregistreaz? tonul pe un cilindru înnegrit cu funingine. În acest context, Bell descoper?, întâmpl?tor, transmiterea tonului, dar nu reu?e?te s?-l reproduc?.
Dup? multe încerc?ri, la începutul anului 1876, reu?e?te s? pun? la punct un microfon format dintr-o diafragm? flexibil?, solidar? cu un magnet permanent. La emiterea unui sunet, membrana ?i diafragma vibrau ?i, ca efect al induc?iei electromagnetice, produceau într-o bobin? un curent variabil. Acesta parcurgea un circuit electric ?i bobina unui difuzor, asem?n?tor cu microfonul, care transforma semnalul electric în unde sonore. De?i semnalul era slab, sunetele erau clare.
A?a se face c? pe 7 martie 1876 avea s? ob?in?, la New York, Brevetul 174.465 pentru telefon, primul aparat care putea transmite la distan?? vocea uman?. „Domnule Watson, vino pân? aici, am nevoie de dumneata!“. Acestea au fost cuvintele care au f?cut „întâia c?l?torie pe sârm? din câte se cunosc în lume“. Ele erau rostite la Boston, într-una din zilele lunii martie 1876 de c?tre medicul american Bell pentru a fi auzite de colaboratorul s?u care îl ajuta la experimentarea unui aparat „pentru dus ?i întors vocea prin intermediul unui fir metalic, la distan?e mari“. Bell î?i începuse cercet?rile cu mul?i ani mai înainte, la Londra, c?utând, ca medic, un mijloc de corectare a vorbirii bolnavilor pe care îi îngrijea. Primul lui aparat telefonic sem?na mai mult cu o instala?ie de sonerie, la care se ad?uga o pâlnie. La expozi?ia interna?ional? de la Philadelphia, din vara anului 1876, a prezentat îns? un aparat introdus într-o cutie din lemn de cire?, care a f?cut senza?ie: plimba cuvintele vizitatorilor de la un pavilion la altul pe o distan?? mai mare de 100 m.

Alte noi inven?ii

Via?a nu este simpl? ?i nu a fost simpl?. Bell a fost nevoit s?-?i apere prioritatea într-un proces dificil ?i îndelungat deoarece compatriotul s?u, Elisha Gray, brevetase un aparat asem?n?tor. Pân? la urm?, Curtea Suprem? a SUA a recunoscut prioritatea lui Graham Bell. Dar disputa asupra priorit??ii invent?rii telefonului nu s-a oprit. Istoria spune c? telefonul a fost inventat în 1871, cu cinci ani înaintea lui Bell, de Antonio Meucci, un italian emigrat în Statele Unite ale Americii. Din lips? de cultur? tehnic? ?i de mijloace financiare, Meucci nu a brevetat solu?ia. Se pare c? de curând, mai precis, pe 15 iunie 2002, Camera Reprezentan?ilor din Statele Unite ale Americii i-a atribuit lui Meucci prioritatea invent?rii telefonului.
Geniul inventiv al lui Graham Bell este demonstrat de cele 18 brevete individuale ?i alte 12 în colectiv. Dintre acestea, 14 se refer? la telefon ?i telegraf – la 6 aprile 1875, a brevetat telegraful multiplu cu ajutorul c?ruia se puteau transmite dou? semnale în acela?i timp – alte patru inven?ii se refer? la fotofon ?i unul la fonograf, cinci la vehicule aeriene, patru la hidroplanoare ?i dou? la celule cu seleniu. Astfel, în 1919, construie?te hidroptera, prima nav? rapid? pe pern? de aer. A inventat un procedeu electric pentru localizarea obiectelor metalice în corpul uman, procedeu care a fost folosit pân? la descoperirea razelor X.
S-a stins din via?? pe 2 august 1922, în Baddek, Noua Sco?ie.

Apari?ia telefonului în România

În primele zile ale anului 1878, la pu?in timp dup? ce Bell î?i brevetase inven?ia, telefonul a ap?rut ?i în România. Revista Femeia român? anun?a: „Telefonul se poate vedea ?i în Bucure?ti, la domnul Engel, primul constructor român de aparate mecanice – lâng? gr?dina Ci?migiu, pe intrarea Schlader. Recomand?m cititorilor no?tri de a nu pierde din vedere aceast? frumoas? ocaziune de a vedea telefonul“. În iulie 1878, dirigintele oficiului po?tal din Giurgiu, C. Floru, publica o lucrare intitulat? „Telefonie electric?“, în care spunea, între altele, c? „a v?zut ?i a vorbit cu telefonul instalat la fabrica de aparate telefonice a d-lui Leopold Teirrich, din Bucure?ti“. Prima men?iune oficial? despre existen?a telefonului la Bucure?ti o g?sim în Monitorul Oficial din 3 martie 1886, când se anun?a „instalarea unei centrale telefonice cu cinci posturi“.

sursa; gazeta de sud

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X